Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Brief minister aan de pulsvissers en de Tweede Kamer

Verlenging voor groep 2 tot eind 2019

Laatste Nieuws

DEN HAAG – Na de bekrachtiging van het pulsverbod door het Europarlement afgelopen dinsdag heeft minister van LNV Carola Schouten donderdagavond brieven gestuurd naar de Tweede Kamer en naar alle pulsvissers. In de brieven gaat ze in op wat het verbod betekent voor de pulsvisserij, hoe ze omgaat met de lopende ontheffingen en welke vervolgstappen ze willen doen.

Vissers uit Groep 1, die de ontheffing in 2010 hebben gekregen, mogen blijven pulsvissen tot 1 juli 2021, op basis van de algemene bepaling in de Europese regelgeving op grond waarvan 5 procent van de boomkorvloot mag blijven pulsvissen in de vastgestelde overgangsperiode.

Voor vissers uit Groep 2 zijn de pulstoestemmingen uit 2011-2012 gekoppeld aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de pulsvisserij. De minister vindt het van groot belang het nu lopende meerjarige onderzoekprogramma naar de pulsvisserij goed te kunnen afronden. Omdat afronding is voorzien voor eind 2019 heeft zij besloten dit onderzoek tot deze einddatum voort te zetten met de schepen die tot deze groep 2 behoren. Dat betekent dat vissers in deze groep kunnen blijven pulsvissen tot en met 31 december 2019.

In afwachting van de formele besluitvorming in het EP waren de in 2014 verleende ontheffingen voor de vissers uit Groep 3, die afliepen voor 1 juni 2019, verlengd tot en met 31 mei 2019. LNV ziet helaas geen mogelijkheid om ze nogmaals te verlengen, wat betekent dat vissers uit deze groep nog maar tot en met 31 mei aanstaande kunnen blijven pulsvissen (met uitzondering van twee ontheffingen in deze groep die aflopen in juli respectievelijk september.)

Vervolgstappen

De door het EP aangenomen tekst van de Verordening Technische Maatregelen (VO TM) zal naar verwachting door de Raad worden aangenomen. Er is immers behalve van ons land geen tegenstand. Schouten schrijft dat Nederland wel een verklaring in de Raad zal afleggen waarin ons land ‘met kracht’ aangeeft het besluit niet te kunnen steunen, omdat het ingaat tegen de wetenschappelijke kennis over de pulsvisserij en de gebleken voordelen voor natuur, milieu en visserij.

Na de stemming van de Raad in mei en publicatie van de verordening zal deze naar verwachting begin juni in werking zal treden. Lidstaten krijgen direct na inwerkingtreding van de Vo TM de mogelijkheid om de pulsvisserij te verbieden binnen hun eigen 12 mijls-zone. De minister zal in overleg treden met de betrokken Noordzeelanden over eventuele restricties aan de pulsvisserij in hun 12 mijlszone, met als inzet om waar mogelijk de toegang te behouden.

Hof van Justitie

De minister meldt ook dat ze van plan is om bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een beroep in te stellen tot nietigverklaring van het pulsverbod. Dit moet gebeuren binnen twee maanden na inwerkingtreding van de verordening. Op korte termijn zal dit geen praktische gevolgen hebben; een eventuele beroepsprocedure kan wel enkele jaren duren.

Schouten is van plan om internationaal breed de aandacht vestigen op de resultaten van het lopende pulsonderzoek en schrijft:. ,,Uitgaande van voor de pulsvisserij positieve onderzoeksresultaten zal ik, met internationale steun waar mogelijk, de Europese Commissie dringend verzoeken een herziening van de Vo TM voor te stellen, met als doel te komen tot permanente legalisering van de pulsvisserij.’’ De Europese Commissie kan echter niet worden verplicht om met een herzieningsvoorstel te komen.

Bijeenkomst

Voor alle betrokken pulsvissers organiseert LNV een voorlichtingsbijeenkomst, op 26 april 2019 in het Van der Valk Hotel Den Haag – Nootdorp, Gildeweg 1 te Nootdorp, inloop vanaf 14:30 uur, de bijeenkomst start om 15:00 uur.