Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Adviezen ICES voor TAC’s 2019

Verlagingen om bestanden gezond te houden

KOPENHAGEN/DEN HAAG - De belangrijkste visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee staan er goed voor. Om de bestanden gezond te houden en op MSY-niveau adviseert de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) echter voor vrijwel alle bestanden quotaverlagingen. Met name het haringadvies, een halvering van de TAC 2018, zal hard aankomen. Vandaag (vrijdag) presenteert Wageningen Marine Research de ICES-adviezen aan LNV, de sector en maatschappelijke organisaties.

Het Europese visserijbeleid heeft als doel om de visserijdruk zo te reguleren dat de maximaal duurzame oogst (MSY, ‘Maximum Sustainable Yield’) wordt behaald. Dit is de visserijdruk die leidt tot de hoogst mogelijke oogst van een visbestand op de lange termijn. Dit jaar treedt ook een nieuw Europees meerjarig beheerplan voor de gemengde visserij in de Noordzee (Noordzee Multi Annual Plan of Noordzee MAP) in werking. Met dit nieuwe plan moeten de doelsoorten in de gemengde Noordzeevisserijen (tong, schol, kabeljauw, schelvis, koolvis, wijting, zeeduivel en Noorse kreeftjes) gezamenlijk zo worden beheerd dat voor ieder afzonderlijk bestand (uiteindelijk) tegelijkertijd de maximaal duurzame oogst (MSY) wordt behaald en vastgehouden. Het MSY-niveau is voor iedere vissoort anders.

Om hiermee in het beheer van de gemengde visserij rekening te houden zijn er bandbreedtes voor MSY opgenomen, zoals bij tong en schol. Wanneer de vangst van een soort binnen zijn bandbreedte blijft, wordt het bestand op een duurzame manier bevist. De stand van volwassen Noordzeetong bevindt zich sinds 2012 boven het veilige niveau. Naar schatting zwemt er zo’n 59 duizend ton volwassen tong in de Noordzee. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is sterk afgenomen, maar is nog net iets te hoog in relatie tot het MSY-streefniveau. Op basis van het nieuwe Noordzee MAP adviseert ICES vangsten van maatse tong binnen een bandbreedte van 6.871 ton en 19.935 ton. De TAC voor 2018 is 15.694 ton.

Het scholbestand in de Noordzee en Skagerrak bevindt zich ver boven de veilige biologische grenzen. Het bestand volwassen schol wordt geschat op 913 duizend ton, de grootste hoeveelheid schol die is gemeten sinds de start van de bestandschatting in 1957. Dit komt vooral omdat de visserijdruk fors is afgenomen. De schol wordt al sinds 2009 rond het MSY-streefniveau voor de visserijdruk bevist. Dit visbestand is een gedeeld bestand met Noorwegen, en omdat er nog geen akkoord is bereikt met Noorwegen over het beheerplan geeft ICES geen advies op basis van de MSY-bandbreedtes in het Noordzee MAP. ICES adviseert op basis van de MSY-benadering dat vissers in 2019 maximaal 92.523 ton maatse schol mogen vangen. Voor dit jaar is de TAC 112.643 ton.

Het haringbestand in de Noordzee is in principe gezond, maar de verwachting is dat het bestand zal dalen van 1.9 miljoen ton volwassen haring naar 1.4 miljoen ton. Het haringbestand fluctueert van nature. Sinds 2002 is de aanwas van jonge haring relatief laag, met in 2015 en 2017 zelfs uitzonderlijk lage aanwas. De visserijdruk is laag en ligt al sinds 1996 onder het MSY-streefniveau. ICES adviseert op basis van de MSY-benadering voor 2019 een haringvangst van 311.572 ton, waarvan 291.040 ton voor menselijke consumptie. De TAC 2018 is 600.588 ton.

Kabeljauw

De stand van de kabeljauw in de Noordzee bereikte in 2006 een historisch dieptepunt. Het herstel van de kabeljauwstand verloopt traag, ondanks forse beperkingen aan de visserij. In 2014 raakte het bestand uit de gevarenzone, maar de voorzichtig ingezette groei zet niet door. Het paaibestand bevindt zich nog steeds onder het gezonde MSY-niveau. Naar schatting zwemt er 114.000 ton volwassen kabeljauw in de Noordzee. Hoewel de visserijdruk is afgenomen, ligt deze nog steeds hoger dan het MSY-streefniveau. De groei van het bestand wordt bemoeilijkt door de aanhoudende lage aanwas van jonge kabeljauw. Omdat het ook hier, net als bij schol, om een gedeeld bestand gaat met Noorwegen, adviseert ICES niet volgens de MSY-bandbreedtes in het Noordzee MAP. Bij een visserijdruk op MSY-niveau luidt het advies van ICES dat de visserijen in de Noordzee, de Westelijke Skagerrak en in Het Kanaal samen in 2019 maximaal 22.331 ton maatse kabeljauw mogen vangen, tegenover 52.884 ton dit jaar.

Het bestand wijting bevindt zich op een gezond niveau. De visserijdruk is hoger dan het MSY-streefniveau. Ook hier gaat het om een gedeeld bestand met Noorwegen en ICES adviseert daarom niet op basis van de MSY-bandbreedtes in het Noordzee MAP. Het advies luidt dat bij een visserijdruk op MSY-niveau 13.298 ton maatse wijting mag worden gevangen in de Noordzee en het oostelijke deel van Het Kanaal. De TAC 2018 staat op 22.13 ton.

Het zeebaarsbestand in de zuidelijke Noordzee zit nog steeds onder de veilige biologische grenzen. Hoewel de visserijdruk fors is afgenomen en ruim onder het voorzorgsniveau ligt, vertoont het bestand geen tekenen van groei. De oorzaak is waarschijnlijk de lage aanwas. ICES adviseert voor 2019 een vangst van 1.532 ton maatse vangst voor de commerciële visserij en 113 ton maatse vangst voor de recreatieve visserij. Voor 2017 en 2018 adviseerde ICES een nulvangst. Vervolgens heeft de Raad van Visserijministers geen TAC voor die jaren vastgesteld. Wel is er onder voorwaarden beperkte vangst toegestaan.

Kreeftjes

ICES geeft voor de Noorse kreeft een vangstadvies af per leefgebied. Voor sommige gebieden is dit advies jaarlijks en voor andere tweejaarlijks. Voor de Nederlandse vissers zijn voor 2019 vooral de adviezen voor gebied 5 (Botney Cut, Silver Pit) en 33 (Horn’s Reef) belangrijk. Voor gebied 5 adviseert ICES een jaarlijkse maatse vangst van 1.074 ton in 2019 en 2020 en voor gebied 33 voor beide jaren 1.154 ton. Omdat voor beide bestanden onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de toestand van de bestanden goed te kunnen beoordelen, is het vangstadvies op basis van de voorzorgsbenadering. De Nederlandse kreeftjesvissers starten dit jaar samen met Wageningen Marine Research een project om de bestanden beter in kaart te brengen en zo de basis voor de adviezen voor deze gebieden te verbeteren.

ICES heeft voor meer dan twintig visbestanden in de Noordzee advies afgegeven. In december maakt de Europese Commissie voor een aantal gezamenlijk beheerde bestanden vangstafspraken met Noorwegen. Aan het eind van het jaar stelt de Raad van Visserijministers de toegestane vangsten voor 2019 vast. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol.