Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Aandacht voor zorgen vissers

Overheden steken geld in IJsselmeervisserij

DEN HAAG – Overheden stellen 9,2 miljoen euro beschikbaar voor herstructurering van de IJsselmeervisserij. LNV-minister Carola Schouten presenteerde deze week het ‘Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied’.

De IJsselmeervisserij moet op de schop, met als credo: oogsten uit de rente. Vorig jaar zomer werd daarover al een akkoord gesloten, maar de invulling deed nogal stof opwaaien in de sector. Met name het idee voor het onteigenen van merkjes voor staande netten en het nog verder reduceren van de schubvisvisserij. De ondergrens voor de vissers is bereikt. Nu schrijft minister Schouten over een warme sanering en waar nodig sociaal flankerend beleid. In plaats van het doorvoeren van een nieuwe generieke korting, wordt het aantal schubvisvergunningen gereduceerd. Ende eerder aangekondigde vangstbeperking met het oog op brasem en blankvoorn wordt dit jaar niet doorgevoerd. De facto betekent dit een bevriezing van de vangstmogelijkheden voor komend seizoen.

Voorbehoud

Twee ministeries (LNV en I&W) en drie provincies (Flevoland, Friesland en NoordHolland) tekenden eerder deze maand op Urk een intentieovereenkomst om uitvoering van het actieplan financieel mogelijk te maken. Voor de provincie Flevoland is de herstructurering een van de onderwerpen in de Regiodeal Noordelijk Flevoland, waarin Rijk en Regio afspraken maken over de ontwikkeling van het maritiem cluster op Urk. Kosten voor herstructurering van de schubvisvisserij worden geraamd op 9,2 miljoen euro, een bedrag dat ook lager of hoger zou kunnen uitvallen. Dat hangt ook af van het wel of niet meenemen van de aalvisserij in de plannen. Ook wordt nog een voorbehoud gemaakt: de financiële maatregelen moeten acceptabel voor Brussel zijn en dus niet in strijd zijn met Europese regelgeving inzake staatssteun.

,,De gekozen maatregelen leiden tot een kleine, economisch gezonde sector met stabiliteit in de opbrengsten. Overblijvende vissers hebben toekomstperspectief en degenen die stoppen ontvangen daarvoor een passende tegemoetkoming’’, schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. ,,We bewerkstelligen stabiliteit door rechten tegen vergoeding in te nemen.’’

Voortouw

Samen met de beroepsvisserij (Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond-IJsselmeer), maatschappelijke organisaties (Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk) en de ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat is afgesproken de komende drie jaar toe te werken naar een IJsselmeervisserij die in balans is met het ecosysteem en met voldoende economisch perspectief voor de vissers.

Minister Schouten noemt het bijzonder dat alle partijen bereid zijn samen te werken aan het actieplan. Het ministerie neemt het voortouw bij de uitvoering. Voor de vissers staan er grote veranderingen op stapel. ,,Zaken als digitale vangstregistratie, mogelijke wijzigingen van de vergunningen en het ook op de kleinere schepen invoeren van een vaartuigvolgsysteem, vergen van vissers aanpassingen. We zullen hen daar actief bij betrekken.’’

In het actieplan gaat het onder andere om het verminderen van bijvangsten en het verbeteren van de vangstregistratie, maar is ook oog voor behoud van de cultuurhistorische waarde van de IJsselmeervisserij.

De herstructurering staat gepland voor de eerste helft van 2021. In het komende jaar staan onderzoek hoeveel er gevist kan worden, aanpassing van regelgeving en verdere uitwerking in samenwerking met alle betrokken partijen centraal.Stichting Transitie IJselmeer

,,Het actieplan is een doorbraak om te komen tot een duurzame visserij op het IJsselmeer. We zijn nog nooit zo ver gekomen en ook nooit zo dichtbij een toekomstbestendige oplossing’’, reageert Nico Beun van de Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ). ,,Nu is het de uitdaging om hard te werken aan de cruciale stappen en de te nemen besluiten. Daarvoor zal gewerkt moeten worden aan meer vertrouwen tussen de verschillende partijen. Het STIJ zal haar bijdrage leveren aan het bij elkaar brengen van partijen en het stimuleren van de discussie over de oplossingen.’’

• Agenda - Het actieplan is meer een agenda waarin te lezen is welke onderwerpen besproken gaan worden en wanneer er over die onderwerpen besluiten genomen gaan worden.

• Alle partijen staan er achter - Over het actieplan is door alle partijen veel gesproken en de partijen waaronder de PO-IJsselmeer staan nu achter dit plan.

• Rust is nu belangrijk - In de brief is aangegeven dat de minister het voorstel van Vogelbescherming en gesteund door Sportvisserij Nederland en PO-IJsselmeer omarmt om rust te creëren. Dit om focus van alle partijen volledig op herstructureringszaken en transitie te kunnen leggen. Concreet betekent het dit jaar geen reductiemaatregelen, geen inname van niet gebruikte staandnetrechten en geen inname van spieringrechten. Ook de vergunningverlening visseizoen 2019 – 2020 zal zo min mogelijk veranderen t.o.v. het vorig visseizoen.

• Aandacht van de minister voor zorgen vissers - Er is aandacht van de minister voor zorg van de vissers zoals die door de vissers in de PO-ledenraad op tafel is gelegd. Deze zorg wordt ook door niet PO-leden zeker gedeeld.

• Geld voor herstructurering is in aantocht - De provincies en de ministeries hebben afspraken gemaakt om 9,2 mln. euro bij elkaar te gaan halen voor de herstructurering. Of dat genoeg is zal dit jaar verder uitgezocht gaan worden.

• STIJ werkt door in 2019 en 2020 - Het bestuur van STIJ heeft besloten in 2019 en 2020 door te gaan met haar werk. In de brief van de minister is dat ook opgeschreven. We gaan door met de dingen waar we tot nu toe aan gewerkt hebben: bijeenkomsten en gesprekken, meedenken en praten over alle plannen en natuurlijk het bemonsteringsproject.