Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
EZ-staatssecretaris Van Dam protesteert in Visserijraad

Onzekerheid over toekomst pulsvisserij

DEN HAAG/BRUSSEL – Onzekerheid troef over de toekomst van de pulsvisserij. Als protest zou Nederland zich gister – donderdag 11 mei – van stemming onthouden in de Landbouw- en Visserijraad over de nieuwe verordening Technische Maatregelen. Onder druk van de Tweede Kamer werd dat een krachtigere tegenstem. In het voorstel van de Europese Commissie is algemene toelating van de pulsvisserij geschrapt.

Het leek allemaal in kannen en kruiken te zijn: het Europese verbod op pulsvisserij zou als het aan de Europese Commissie ligt opgeheven kunnen worden. Maar dat blijkt niet acceptabel voor Frankrijk en Denemarken. In de nieuwe verordening Technische Maatregelen werd het voorstel voor toelating van de pulsvisserij daarom weer teruggebracht naar de bestaande regeling. Dat betekent dat maximaal vijf procent van de boomkorvloot uitgerust mag worden met de puls, schreef EZ-staatssecretaris Van Dam vorige week aan de Tweede Kamer.

Paniek in de pulsvisserij. Het Bestuurlijk Platform Visserij stuurde afgelopen weekend een brandbrief aan Van Dam om alles op alles te zetten voor de toekomst van de pulsvisserij, en desnoods met een krachtige stemverklaring tegen het voorstel in de Visserijraad te stemmen.

De ontwikkelingen in Brussel zijn niet positief voor de pulsvloot. Maar Van Dam zei dinsdagavond in de Tweede Kamer zich te zullen blijven inzetten en hopelijk nog te kunnen bijsturen en andere afspraken maken. Wanneer de verordening Technische Maatregelen straks ongewijzigd wordt bekrachtigd, betekent dat dat besluitvorming over algemene toelating wordt overgelaten aan de regio, de gezamenlijke Noordzeelanden. Dan zal instemming nodig zijn van alle betrokken lidstaten, dus ook van Frankrijk en Denemarken. Een zeer moeilijk traject dus, schat Van Dam in.

Gelet op het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie ligt het niet aan de Nederlandse inzet, bezwoer Van Dam in de Tweede Kamer. Met name D66 toonde zich kritisch op dat punt, wat de staatssecretaris niet over zijn kant liet gaan. Van Dam heeft persoonlijk gesproken met de Franse en Deense collega’s, de leiders in het verzet tegen de pulsvisserij.

Gelet op het duurzame karakter van de innovatieve pulsvisserij vindt Van Dam algemene toelating van de pulsvisserij meer dan logisch. ,,Maar het loopt stuk op weerstand bij lidstaten’’, aldus Van Dam. Voor die weerstand ziet de staatssecretaris twee redenen: de moderne Nederlandse vloot vist concurrerend, en – ook in de eigen spiegel kijkend – Nederland is wel erg voortvarend geweest met toestemming vragen voor extra ontheffingen.

De Raad nam gister een standpunt in over het voorstel van de Europese Commissie. Dat betekent niet dat de verordening Technische Maatregelen nu een feit is. De stemming in de Raad betreft de inzet in de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Besluitvorming vindt na de zomer plaats. Duidelijk is wel dat er voor de puls slechts beperkte steun is van andere lidstaten. Het Europees Parlement moet zijn positie nog bepalen, maar kritische geluiden kunnen worden verwacht.

Tegenstem

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft woensdagmiddag neen motie van ChristenUnie-kamerlid Eppo Bruins aangenomen om in Europa tégen de inperking van de Nederlandse pulsvisserij te stemmen. De motie was mede ingediend door PVV, SGP, VVD, CDA en D66.

Minstens de helft van de Nederlandse pulsvergunningen dreigt te verdwijnen, in het slechtste geval blijven slechts 22 vergunningen over als het voorstel van de Europese Raad van Ministers door zal gaan. Staatssecretaris Van Dam was plan zich te onthouden van stemming, maar zei na de aangenomen ChristenUnie-motie alsnog tegen te stemmen.

Eppo Bruins: ,,Het is een bizarre ontwikkeling: de pulstechniek valt onder duurzame innovatie, maar wordt toch grotendeels onmogelijk gemaakt vanuit Brussel. De bijvangst neemt door deze techniek fors af, de zeebodem wordt ontzien en er wordt de helft brandstof bespaard. Juist de Nederlandse sector, die vooroploopt in duurzame innovatie, wordt hierdoor keihard geraakt. Ik wil dat Nederland een krachtig geluid laat horen. Het mag niet gebeuren dat de Franse lobby gaat winnen ten koste van de Nederlandse vissers.”

,,Ik ben buitengewoon teleurgesteld dat het voorzitterschap lidstaten tegemoet is gekomen die bezwaren hebben tegen de pulstechniek. Kern van het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de visserij wordt gestimuleerd te innoveren en te verduurzamen. De pulstechniek is een duurzame innovatie. Met het voorstel voor de algemene oriëntatie wordt het voor Nederland zeer lastig om in het vervolgtraject algemene acceptatie van de pulstechniek te bewerkstelligen. Dat werpt een onnodige belemmering op voor deze duurzame innovatieve vistechniek. Ik zal mijn ongenoegen hierover tijdens de Raad duidelijk kenbaar maken’’, schrijft Van Dam aan de Tweede Kamer. ,,Daarbij zal ik wijzen op het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan met positieve resultaten: vermindering van bodemberoering en brandstofgebruik en betere selectiviteit. Ik zal ook wijzen op het aanvullende onderzoek dat nog plaatsvindt om negatieve effecten op het mariene ecosysteem uit te sluiten. Mijn inzet is dat de puls moet worden toegelaten wanneer uit het aanvullende onderzoek naar voren komt dat de puls geen significante negatieve effecten heeft. Die garantie wil ik nu in de regelgeving terugzien. Ook buiten de Raad blijf ik tijdens bilaterale gesprekken aandacht vragen voor dit voor de Nederlandse visserijsector belangrijke dossier.’’

Elektrisch vissen is in de EU verboden. Voor de pulsvisserij in uitsluitend de zuidelijke Noordzee is een ontheffing mogelijk. Formeel is dat voor maximaal 5 procent van de boomkorvloot. Voor Nederland betreft dat 22 ontheffingen (garnalenvloot meegerekend). In het kader van onderzoek respectievelijk een pilot met het oog op de discardban heeft Nederland eerst 20 (in 2011) en daarna (in 2014) nog eens 42 extra ontheffingen voor pulsvisserij bedongen. In totaal dus 84. De extra ontheffingen zijn tijdelijk. Die laatste categorie loopt formeel in 2019 af. De hoop en verwachting was en is dat tegen die tijd het Europese verbod op elektrisch vissen op basis van onderzoek opgeheven zou zijn. Pulskotters onder Britse en Duitse vlag vallen onder de 5-procentregeling in die lidstaten.