Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Provincie stelt inschrijving open

Oesterrapen Waddenzee op nieuwe leest

LEEUWARDEN – Gedeputeerde Staten van Friesland hebben een inschrijving geopend voor commercieel oesters rapen op de Waddenzee. Ondernemers die belangstelling hebben voor deze activiteit kunnen tot en met 8 december 2018 een bedrijfsplan bij de provincie indienen.

Sinds 2010 worden er op de Waddenzee Japanse oesters geraapt op basis van 18 tijdelijke en experimentele vergunningen. Die ervaring leert dat de Japanse oester voor kleinschalige bedrijven een welkome extra bron van inkomsten kan vormen. De waddenoester blijkt van prima kwaliteit en er is een toenemende vraag. Het rapen van oesters gebeurt echter ook op voor vogels en andere organismen belangrijke schelpdierbanken. Provincie Friesland, NetViswerk (namens de rapers), verenigde milieuorganisaties en het ministerie van LNV werken daarom aan nieuwe afspraken. De huidige experimentele vergunningen komen straks te vervallen.

Vorige week stelden GS de ‘Meerjarenafspraken handmatig oesterrapen in de Waddenzee’ en de openstellingsregeling vast. In de nieuwe meerjarenafspraken voor de periode 2019-2025 staat dat er beperkt ruimte is, voor maximaal twaalf rapers die samen een raapplan moeten indienen. Dit raapplan is straks onderdeel van de vergunningaanvraag voor de Wet Natuurbescherming.

Belangstellenden wordt gevraagd om een bedrijfsplan in te leveren. Alle bedrijfsplannen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Belangrijke criteria zijn onder andere een duurzame bedrijfsvoering en het zijn van een kleinschalig visserijbedrijf. Eerdere ervaring met het rapen van oesters strekt tot aanbeveling, net als aan de Waddenregio gebonden bedrijfsvoering nu. De lijst is beschikbaar via de website van de provincie Friesland, zie: www.fryslan.frl/ beleidsthemas/oesterrapen-in-dewaddenzee_ 43298/. Voor 1 maart 2019 wil de provincie de selectie van ondernemers afronden. Na de zomer 2019 moet de nieuwe groep rapers onder het nieuwe regime van start kunnen gaan.

In tegenstelling tot andere visserijactiviteiten op de Waddenzee worden er voor het rapen van oesters geen overdraagbare vergunningen verleend. De rapers krijgen in principe voor zes jaar toestemming om oesters te rapen. Daarna vervalt deze toestemming en kan het bevoegd gezag opnieuw besluiten of de activiteit wordt doorgezet en zo ja onder welke voorwaarden.