Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vijf subsidieprojecten gehonoreerd

Miljoenen voor samenwerking wetenschappers en vissers

DEN HAAG – Wetenschappers en vissers gaan intensief samenwerken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft vijf projectaanvragen in het kader van de subsidieregeling Samenwerking Wetenschappers en Vissers goedgekeurd. Het gezamenlijke subsidiebedrag is 4 miljoen euro.

Tarbot/griet, kreeftjes

Het project Onderzoekssamenwerking 2.0 heeft als doel om in goede samenwerking en overleg tussen wetenschap, visserijsector, maatschappelijke organisaties en overheid meer kennis te ontwikkelen voor verantwoord visserijbeheer dat ook aansluit bij de visserijpraktijk. Voor een goede samenwerking wordt een structureel netwerk gevormd, het OSW-platform.

Daarnaast wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar de – voor de Nederlandse visserij belangrijke – datagelimiteerde bestanden tarbot, griet en Noorse kreeft. Hiervoor wordt een bedrijfssurvey opgezet om vangstgegevens te verzamelen over tarbot en griet en worden ook technieken ontwikkeld om meer kennis te verzamelen over het bestand Noorse kreeft. Doel van dit alles: betere bestandsschattingen.

Het OSW-platform beperkt zich niet tot samenwerking voor het beheer van de genoemde vissoorten, maar richt zich ook op een dialoog over het Gemeenschappelijke Visserijbeleid in bredere zin, communicatie over beheer en het vinden van structurele financiering voor gegevensverzameling voor datalimited bestanden. Het eerste nieuwe project dat binnen dit OSW-platform wordt ingebed is InnoRays, specifiek gericht op het beheer van roggen in de Noordzee.

Begunstigers zijn: Nederlandse Vissersbond (penvoerder), VisNed, Redersvereniging voor de Zeevisserij, Stichting Prosea Marine Education, PO-Wieringen en Stichting Wageningen Research. Totaal verleend bedrag: 985.945,48 euro.

Roggen

Het project Onderzoekssamenwerking 2.1 ‘InnoRays’ heeft als doel om de bestandsschatting voor roggen te verbeteren. Rog is een zogenoemd data-limited stock, een bestand waarover weinig gegevens bij de wetenschap bekend zijn. Om die reden wordt er extra voorzichtigheid betracht bij de vangstadviezen. Op grond van vangsten vinden vissers dat de TAC veel te laag is vastgesteld. Anderzijds is een verbetering van de populatieomvang van verschillende soorten roggen in de Noordzee een belangrijke milieudoelstelling onder de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie. In het project gaan de vissers de wetenschap helpen met data voor betrouwbare bestandsschattingen. Dit gebeurt onder andere met behulp van video-opnames aan boord, waarbij onderzocht wordt of in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van automatische beeldherkenning. Daarnaast wordt een nieuwe DNA-methode toegepast om populatiegroottes te schatten voor twee roggensoorten. Met behulp van de vangsten en de populatiegroottes kan een inschatting gemaakt worden van de effecten van visserij op de roggensoorten in de Noordzee. De onderzoeksresultaten worden ingebracht in internationale onderzoeksnetwerken om bij te dragen aan meer nauwkeurige bestandsschattingen, waarbij de sector zelf aan tafel zit.

Begunstigers zijn: VisNed (penvoerder), Nederlandse Vissersbond en Wageningen University & Research. Totaal verleend bedrag is: 970.442,26 euro.

Spisula

‘Ruimte voor vogels en vissers’ is een project met als doel een duurzame visserij op spisula in de Nederlandse kustwateren op poten te zetten. Door de recente sterke toename van het bestand van de half-geknotte strandschelp (Spisula subtrucata) is het oogsten van dit schelpdier voor de sector weer aantrekkelijk. De overheid aarzelt echter om vergunningen te verlenen. Met name wordt gevreesd voor consequenties voor de rust en voedselbeschikbaarheid voor de zwarte zee-eend. Dit is een beschermde vogelsoort (Natura 2000) waarvoor een landelijk instandhoudingsdoelstelling geldt dat er genoeg draagkracht is voor gemiddeld 68.500 overwinteraars. Het uitgangspunt van dit project is meer kennis over de ontwikkelingen van spisula’s en (overwinterende) zwarte zee-eenden te krijgen, waardoor er binnen een nauwkeurige bandbreedte bedrijfszeker en duurzaam gevist moet kunnen worden. Vissers voeren volgens wetenschappelijke protocollen belangeloos veldobservaties uit.

Begunstigden zijn: NIOZ, Wageningen Marine Research, Vogelbescherming Nederland en de Nederlandse Vissersbond. Totaal verleend bedrag: 980.282,11 euro.

Aalbeheer

‘Duurzaam Aalbeheer door Kennis’ is een project met als begunstigden de belangenorganisatie netVISwerk en Stichting Duurzame Palingsector Nederland. Totaal verleend bedrag: 828.332 euro. Het onderzoek richt zich op verschillend aalbeheer. In vier gebieden, die een goede afspiegeling vormen van de gemiddelde aalhabitat in Nederland, zullen samenwerkende vissers en wetenschappers gegevens verzamelen over de aal, zoals intrek, uitzet, groei, onttrekking en uittrek. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een ecologisch model voor aalbeheer opgesteld. De scenario’s die worden doorgerekend zijn: 1 doorgaan met het huidige aalbeheer met drie maanden sluiting; 2 het toepassen van decentraal aalbeheer met vangstquota; 3 de inzet van visserij voornamelijk voor beheer van de aalstand. De economische consequenties voor de vissers worden voor elk van de drie scenario’s doorgerekend.

Rivierkreeft

Good Fish Foundation wil als initiatiefnemer alle belanghebbenden, zoals binnenvissers, waterschappen, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen en natuurorganisaties bij elkaar te brengen in een Kennisplatform Rivierkreeft. Doelstelling is om samen oplossingen te bedenken op welke wijze de Amerikaanse rivierkreeft het beste kan worden bestreden én de vermarkting van de Amerikaanse rivierkreeft mogelijk is te maken. Zaken die aan de orde komen: risico op verdere verspreiding van rivierkreeft indammen, blokkades voor vissers opheffen zodat meer vissers op rivierkreeft kunnen gaan vissen, een plan tegen illegale verkoop aan horeca, de waarde van rivierkreeftjes en het opheffen van wantrouwen tussen partijen.

Totaal verleend bedrag: 234.998,15 euro.