Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Waddenfonds

Investeringen in vistrek en kraamkamerfunctie

LEEUWARDEN - Het Waddenfonds draagt bijna 17 miljoen euro subsidie bij aan zes grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dankzij de steun van het fonds wordt er voor in totaal 30 miljoen euro aan investeringen mogelijk gemaakt in de Waddenregio.

De projecten die door het Waddenfonds zijn gehonoreerd, investeren in natuur, toerisme, landbouw en energie. Zo zal er door de Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten een 4-jarig onderzoek starten naar herstelmaatregelen van het bodemleven in de Waddenzee. Gesteld wordt dat door milieuvervuiling en bodemvisserij het ecosysteem en de voedselke ten zijn aangetast. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe op grote schaal zeegras, plankton en schelpdieren kunnen terugkeren, wat nodig is om het Wad als kraamkamer en fourageergebied voor vissen, vogels en zoogdieren op peil te houden. Van de begrotingskosten van bijna 6,5 miljoen euro draagt het Waddenfonds ruim 4 miljoen euro bij.

Voor nog meer herstel van visbestanden in de Waddenzee en voedselkehet Lauwersmeer kent het Waddenfonds 3 miljoen euro toe. Het gaat dan met name om soorten als zeeforel, driedoornige stekelbaars, houting en paling. Belangrijk onderdeel van het project is het stimuleren van vistrek tussen de Waddenzee en beken in Drenthe. De Drenthse beken fungeren als belangrijke opgroei- en paaiplekken voor vissen van het Wad. Om de vismigratie makkelijker te maken zullen achter de zeedijk stuwen worden verwijderd én vispassages en grindbedden worden aangebracht. Ook in de sluizen bij Lauwersoog moeten voorzieningen worden getroffen. De zeeforel wordt belangrijk voor de sportvisserij genoemd, voor de sportvisserij- economie worden steigers aangelegd en extra zeeforel uitgezet.

Het Waddenfonds investeert 4,9 miljoen euro in het project Verbinding rond de Súd Ie. In de derde en laatste fase wordt de vaarverbinding tussen Dokkum en Lauwersmeer voltooid met nieuwe bruggen en aanlegvoorzieningen, herstel van cultuurhistorische en landschappelijke elementen en ook vispassages.

Bij Texel wordt een experiment financieel ondersteund voor energiewinning uit golfslag. Honderd huishoudens krijgen golfstroom van de zogenoemde Slow Mill.