Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Bezwaar tegen uitbreiding van rustgebieden voor zwarte zee-eenden

Afspraak is afspraak in Voordelta!

EMMELOORD/STELLENDAM – Zwarte zee-eenden maken weinig gebruik van de rustgebieden in de Voordelta. Daarom is de overheid van plan deze voor de vissers gesloten gebieden aanzienlijk uit te breiden. De Nederlandse Vissersbond heeft vorige week op hoge poten een bezwaarschrift bij het ministerie van Economische Zaken ingediend.

,,Wij tillen hier heel zwaar aan. Er zijn destijds afspraken gemaakt met de overheid en daar dient zij zich aan te houden. Ook wanneer de Maasvlakte er al ligt. Afspraak is afspraak!’’, aldus Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt.

In 2008 is het Beheerplan Voordelta van kracht geworden. Dit plan bevatte maatregelen in het kader van Natura 2000 en maatregelen ter compensatie van de aanleg van Maasvlakte 2. Voor natuurcompensatie werd een bodembeschermingsgebied ingesteld met daarbinnen enkele rustgebieden voor zwarte zee-eenden. Om vertragingen van de havenplannen en schadeprocedures te voorkomen werd een compromis tussen overheid, Rotterdams havenbedrijf en de visserijsector gesloten. Zo werden kleinschalige visserijactiviteiten in het rustgebied Hinderplaat toegestaan, gold de Bollen van het Nieuwe Zand alleen in het winterhalfjaar als rustgebied, werden drie gebieden in de Voordelta opengesteld voor de mesheftenvisserij, en werd er drie miljoen euro in een fonds gestort dat wordt beheerd door de Stichting Verduurzaming Visserijsector Voordelta (SVVV).

Het bestaande Beheerplan Voordelta wordt dit jaar vervangen en ligt nu ter inzage. De begrenzing van de rustgebieden wordt volgens dit tweede beheerplan uitgebreid. De visserijbestuurders voelen zich in hun hemd gezet, aldus Nooitgedagt in de bezwaarbrief. Bovendien lijkt deze actie op onbehoorlijk bestuur. Want nu de Tweede Maasvlakte er al jaren ligt en een schaderegeling niet meer geldig is, dreigen over de rug van de vissers onder het mom van natuurbescherming alsnog verdergaande maatregelen te worden getroffen.

Voorgesteld wordt om de rustgebieden aanzienlijk te vergroten en een groot deel van het rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand jaarrond te sluiten. De Vissersbond wijst erop dat hiermee teveel belangrijke visgebieden verloren gaan, en dat deze maatregelen ook niet onderbouwd kunnen worden met het oog op behoud van de zwarte zee-eend. In eerdere procedures van de zijde van de Faunabescherming is er door de Raad van State op gewezen dat de zwarte zee-eend wordt beschermd als wintergast en dat de Bollen van het Nieuwe Zand dus niet tussen 1 mei en 1 november gesloten hoeft te worden.

Rijkswaterstaat stelt dat aanvullende maatregelen nodig zijn omdat de vogelaantallen afnemen.  Maar dat wordt niet onderbouwd. Het kan in ieder geval niet liggen aan het voedselaanbod, zo wijst de Vissersbond er in het bezwaarschrift op. In de winters 2005/2006 en 2012/2013 werden de hoogste aantallen vogels waargenomen, juist jaren met relatief weinig voedsel. Recente vogeltellingen  geven aan dat zwarte zee-eenden blijkbaar de voorkeur geven aan de Noordzeekustzone boven de rustgebieden in de Voordelta.

Bescherming van zwarte zee-eenden die er niet zijn
Stiltegebieden een raadsel

Foto W.M. den HeijerFoto W.M. den HeijerSTELLENDAM - De GO 29 ‘Jan Maria’ vist wekelijks voor de kust van Goeree-Overflakkee. Noordelijker dan de Maasvlakte komt de garnalenkotter zelden of nooit. En zuidwaarts is dat niet verder dan vóór de Grevelingendam. Eigenaar Jan de Visser noemt dat gebied de ‘Ooster’. ,,Dat ligt z’n beetje westelijk van de vuurtoren van Ouddorp. Daar kun je overigens niet zo maar blind rondvissen, want je hebt er stiltegebieden. Daar moeten we dan wel omheen vissen, want anders loop je kans op een fikse boete. Waarom het stiltegebieden zijn, is mij soms een raadsel. De vogels waar het om gaat, zwarte zee-eenden, zien we niet. Meeuwen des te meer, zeker wanneer we gaan halen’’, zucht Jan de Visser.

De Visser is niet de enige die er zo over denkt. De mesheftenvissers die vanuit de ‘Neeltje Jans’ opereren, denken er net zo over. Zij zien geen bijzondere eenden. En als ze die al zien, dan storen de vogels zich totaal niet aan de vissersvaartuigen die met een slakkegangetje voorbij schuiven. In het Goereese Gat zijn het vooral meeuwen die er de dienst uitmaken. Het gebied voor de monding van het Haringvliet heet formeel Slijkgat, maar de lokale vissers spreken altijd over het Goereese Gat en de in het gat verankerde verkenningston noemen ze ‘Brammetje’.

De laatste maanden is het met het vangen van garnalen niet dik, maar het kan er mee door zo meldt Jan de Visser. Dankzij de dikke prijzen. Het gebied voor de kust van het Zuid-Hollandse eiland is uitermate belangrijk voor de eigenaar van de GO 29. De Visser hoopt dat er niet nog meer van die natuurreservaten komen. ,,Zo groot is het vlootje garnalenkotters dat er vist nu ook weer niet. Het is een handjevol. En of die vogels zich aan ons storen? Wij merken er niets van.’’