Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Afgifte exportcertificaten geautomatiseerd

Vishandel klaar voor Client Export

DE MEERN – Client Export is niets meer en niets minder dan een geautomatiseerd systeem voor de afgifte van certificaten voor export naar derde landen. Het programma draait al in een aantal agrosectoren. Op een door het Productschap Vis georganiseerde bijeenkomst over Client Export vorige maand in De Meern bleek dat de vissector liever vandaag dan morgen met het programma aan de slag gaat. Een pilot voor de vissector wordt opgezet.

De opkomst voor de bijeenkomst over Client Export was op het eerste gezicht zeer bescheiden te noemen. Bij nader inzien echter bleken in het kleine gezelschap onder meer vertegenwoordigers te zitten van alle vier de grote trawlerrederijen en van grote concerns als Heiploeg, Puul en Prins & Dingemanse. Zij hoorden directeur Roel Stevens spreken over de ontwikkelingen van de nieuwe VWA (een fusie van AID, VWA en Plantenziektenkundige Dienst), en daarna vier sprekers over Client Export.

Voor de export van agroproducten naar landen buiten de Europese Unie hebben bedrijven een exportcertificaat nodig: een verklaring van de overheid dat de exportzending aan de kwaliteitseisen voldoet. Er worden jaarlijks in de vis zo´n 8.000 certificaten verstrekt met dit doel.
Tot voor kort was de exportcertificering van agroproducten een sterk op papier gericht proces, met een strikte scheiding tussen overheden en bedrijfsleven. Dit leidde tot onnodige administratieve lasten, inefficiëntie en soms tot fouten in de uitvoering van de exportprocessen.

De steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij, een toenemende (inter)nationale aandacht voor voedselveiligheid en dierwelzijn en nieuwe, strengere eisen aan de informatie over de geëxporteerde producten maakten een optimalisatie van de agro-exportketen noodzakelijk. Het programma Client Export moet uitkomst bieden.

Client Export draait momenteel al in de zuivel, het vlees en andere agrosectoren. Een jaar geleden werd de vissector erbij betrokken. De sector toonde direct interesse, maar ziet het programma duidelijk ook als een opstap naar afschaffing van de ´fysieke keuringen´ van elke exportzending, een pijnpunt/last voor de visexporteurs. Zover is het nog lang niet, maar het programma Client Export maakt de zaken wel makkelijker.
Aanvragers van exportcertificaten hebben rechtstreeks en uniform toegang tot het exportsysteem voor identificatie en authenticatie (via Het LNV-Loket). Ook hebben zij nu per sector een applicatie waarmee zij direct en online de nodige exportinformatie kunnen invullen. Deze exportinformatie kunnen zij volledig digitaal aan het exportsysteem aanbieden, via een webservice. Bij het invoeren van de gegevens bij Client Export geven groene, oranje en rode kleuren aan of een zending al dan niet exportwaardig is en waarom wel/niet. Client Export maakt een volledig digitale gegevensuitwisseling met de landen van bestemming mogelijk. Zodra deze landen er klaar voor zijn, is de papieren stroom met exportstempels voorgoed verleden tijd.

Uitgerold
VWA, PVis en sector spraken in De Meern af dat het onderwerp wordt voorgelegd aan het bestuur van de handelskoepel Visfederatie (van wie voorzitter Guus Pastoor aanwezig was), dat er een webapplicatie gemaakt wordt voor visproducten en dat er een pilot wordt opgezet in een aantal visbedrijven. Daarna kan Client Export ´uitgerold´ worden over de hele sector.
Uit de reacties uit de zaal is duidelijk dat de sector ook graag verlost zou worden van de fysieke keuringen. Dat laatste gaat de aanwezige vertegenwoordigers van de nieuwe VWA nog een beetje te ver. Maar als in de toekomst systeemcertificering ingevoerd zou gaan worden, waarbij in plaats van het product het waarborgsysteem van een exporterend bedrijf gecertificeerd wordt en niet elke keer fysieke controle meer nodig is, dan moet dat wel via Client Export.


Tariefsverhoging
In een brief aan de Tweede Kamer van afgelopen dinsdag spreekt minister Verburg de kamerleden bij over de voortgang van de fusie tot de nieuwe VWA, met informatie over de huisvesting (nieuw hoofdkantoor in Utrecht, vier steunpunten in het land), personeel (van 2.678 fte in 2008 naar maximaal 2.147 in 2012), laboratoria (samenwerking met RIKILT (Wageningen UR)) en tarieven (kostendekken, verhoging per 1 januari 2011).

De Nieuwe VWA
De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Warenautoriteit (VWA) fuseren. In 2012 vormen deze inspectiediensten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) één nieuwe organisatie. De integratie heeft tot doel om het toezicht te vernieuwen en tegelijk een efficiëntere en effectievere handhavingsorganisatie te zijn. De nieuwe VWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. Als voorbereiding op de fusie per 1 januari 2012 hebben de PD, de AID en de VWA hun organisaties bijeengebracht tot een tijdelijke werkorganisatie van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit. In juridische zin blijven de PD, AID en VWA bestaan tot de fusie is voltooid. De tijdelijke werkorganisatie is opgebouwd uit divisie Plant, divisie Dier, divisie Industrie, divisie Horeca, Ambacht, Instellingen en Retail en divisie Productveiligheid en Import/Export. Daarnaast komen er ondersteunende directies. Het toezicht op duurzaamheid en voedselveiligheid in de visketen ressorteert onder de divisie Industrie. Het toezicht op naleving wetgeving invoer van diervoeders, levensmiddelen, veterinaire producten, levende dieren en consumentenproducten en het certificeringsgarantiesysteem in het kader van de export vallen echter ook in het geval van visproducten onder de divisie Productveiligheid en Import/Export.