Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Uitgebreid MVO-verslag van Cornelis Vrolijk

Duurzaamheidsbeleid in de volle breedte

IJMUIDEN – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is omarmd door Cornelis Vrolijk (CV). Het tweede MVO-verslag dat CV heeft uitgebracht staat vol met concrete voorbeelden van wat het bedrijf de afgelopen jaren heeft ondernomen; op de visserijvloten en in de visverwerkende bedrijven in binnen- en buitenland.

Wereldwijd werken er ruim 2.000 mensen bij de Cornelis Vrolijk-groep, waarvan 600 binnen de pelagische visserijactiviteiten, de 'roots' van CV. Het grote visbedrijf ziet MVO steeds meer als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Eind 2015 lanceerde CV het eerste MVO-beleidsplan, wat nog alleen gericht was op de pelagische visserij in Europese wateren. Daarna werd gewerkt aan beleidsplannen voor de andere bedrijfsactiviteiten, wat eind 2017 resulteerde in een MVO-beleidsplan voor de kottervisserij en in 2018 in een beleidsplan voor de garnalenvangst en -kweek van dochteronderneming Atlantic Shrimpers Ltd. in Nigeria. In datzelfde jaar is ook een start gemaakt met het MVO-beleidsplan voor de visverwerkende tak Seafood Parlevliet.

In het MVO-beleid van Cornelis Vrolijk zijn vier pijlers geformuleerd: Gezond voedsel, Vissen voor altijd, Dagelijks duurzaam en Zorg voor mensen. Met zijn MVO-beleid wil CV actief bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, die als doel hebben om armoede te bestrijden en een duurzame mondiale ontwikkeling te versnellen.

De Global Sustainable Seafood Initiative is een wereldwijd partnerschap tussen visserij- en retailbedrijven, ngo's en overheidsorganisaties die gezamenlijk werken aan het bevorderen van meer duurzaam gecertificeerde vis. In mei 2018 werd Cornelis Vrolijk als eerste visserijbedrijf in Nederland partner van deze organisatie.

De verslaglegging voor het tweede MVO-rapport heeft zich ten opzichte van het eerste (over 2016) verder ontwikkeld. Er wordt niet meer alleen weergegeven welke activiteiten er ondernomen zijn en welke resultaten zijn behaald, maar ook wordt een bespiegeling gegeven van dilemma's en keuzes op de weg naar duurzaamheid.

Zorg

In het rapport komen de pelagische en de demersale visserij en het streven naar minder energiegebruik, minder bijvangst, nog betere kwaliteit vis en nog betere zorg voor de bemanningen en walpersoneel uitgebreid aan de orde. Dat beleid komt zeker ook tot uiting in het ontwerp en de bouw van de nieuwe vriestrawler CC-919999 'Scombrus' die over enkele maanden in de vaart komt.

Het duurzaamheidsbeleid werkt in alle geledingen van CV door. Om te zorgen dat veiligheid een prioriteit blijft heeft CV bijvoorbeeld sinds 2015 een fulltime Manager Veiligheid en Arbozaken in dienst. Voor opvarenden is er een 'ouderenbeleid'. In 2018 is een werkgroep opgericht die zich expliciet buigt over de vraag hoe de verwerking van afval geoptimaliseerd kan worden, aan de wal en op zee. Ook voor alle schepen zijn er afvalbeleidsplannen.

Veel aandacht is er voor het Surinaamse visserijbedrijf Marisa, waarin Vrolijk sinds 2016 deelneemt. Met het oog op de groeiende vloot van Marisa is de eigen ijsfabriek in 2018 volledig vernieuwd en de productiecapaciteit flink uitgebreid. In 2017 is gestart met de bouw van een eigen visverwerkingsfabriek, waardoor de aangelande vis door Marisa zelf kan worden verwerkt en opgeslagen. De fabriek is in de tweede helft van 2019 in gebruik genomen. Verbetering van de arbeidsomstandigheden, aan de wal en op zee, heeft ook hier alle aandacht.

Discussies over het MVO-beleid met stakeholders tijdens de vele bedrijfsbezoeken die Cornelis Vrolijk ontvangt geven het bedrijf vaak waardevolle nieuwe inzichten. CV ontvangt ook graag reacties op het MVO-verslag en op zijn duurzaamheidsbeleid in het algemeen.


,,In 2017 is onze aanvraag voor toetreding tot het MSC-certificaat van een groep Nederlandse vissers gehonoreerd. Met onze twinrig- en flyshootschepen landen we sindsdien MSC-gecertificeerde schol aan. In 2018 vormde dit 74 procent van onze scholaanlandingen.’’

,,In 2017 en 2018 werd er in totaal 36 keer een inspectie uitgevoerd aan boord van onze pelagische schepen. Er werd geen enkele keer een overtreding geconstateerd waaraan een boete verbonden was. Een keer werd er een waarschuwing gegeven over een verbeterpunt. Dit verbeterpunt is direct bij thuiskomst van het betreffende schip opgelost.’’

De belangrijkste doelsoorten van CV zijn haring, makreel, blauwe wijting en horsmakreel, die ongeveer 97 procent uitmaken van de totale vangst van de pelagische vloot. Er zijn nauwelijks ongewenste bijvangsten. Er ontstaat slechts een zeer minimale reststroom vis die niet voor menselijke consumptie verkocht kan worden. Dit kunnen te kleine of beschadigde exemplaren zijn. In 2017 was deze reststroom 1,5 procent van de vangsten en in 2018 slechts 0,9 procent.

Voorbeeld

CV vist al sinds de jaren negentig in Mauritanië. Door de pelagische visbestanden die West-Afrika rijk is voor de regio beschikbaar te maken, draagt CV naar eigen zeggen al decennia lang bij aan voedselzekerheid in Afrika. De opening in 2018 van de visverwerkingsfabriek annex vrieshuis Cap Blanc Pélagique in de haven van Nouadhibou ziet CV als een mooi voorbeeld van het in de praktijk brengen van de MVO-visie. ,,Door te investeren in een fabriek aan de wal geven we blijk van een langetermijnvisie van onze aanwezigheid in Mauritanië. We investeren in gezond voedsel voor de bevolking in de regio en zorgen tegelijkertijd voor werkgelegenheid met goede arbeidsomstandigheden in Nouadhibou.

In 2018 waren er al ongeveer 100 Mauritaniërs in dienst van CBP en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal toenemen. Naast het investeren in de nieuwe fabriek dragen we ook bij aan lokale projecten, opleidingsmogelijkheden en visserijonderzoek. Dit doen we bijvoorbeeld door het ondersteunen van Rosa del Desierto, een lokaal actieve stichting die zich inzet voor het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen uit de armste wijken in Nouadhibou. Aan deze wijken doneert CBP de lokaal geproduceerde vis die nog geschikt is voor consumptie maar niet meer verkocht kan worden. Verder werken we samen met een lokale zeevaartschool door stageplaatsen voor jonge zeevarenden te bieden. Dit draagt bij aan de lokale kennisontwikkeling. Kennis over de lokale visbestanden vraagt ook aandacht. We dragen hieraan bij door nauwkeurige registratie van aangelande vis in onze fabriek.''