Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Wat is Fully Documented Fisheries en waarom doen vissers hieraan mee?

Camera's om te kunnen blijven vissen

URK – De meeste Nederlandse kotters hoeven in het kader van de Europese aanlandplicht (nog) geen ondermaatse scholletjes aan te voeren. Die uitzondering is te danken aan het onderzoeksproject Fully Documented Fisheries. Camera's op de werkplek zijn een gevoelig onderwerp, niet alleen in de visserij. Waarom dan toch aan boord camera's boven de opvoer- en leesbanden inzetten? 'Omdat je anders voortijdig voor de kant ligt', is het simpele antwoord. Wouter van Broekhoven van VisNed geeft uitleg.

Het onderzoeksproject Fully Documented Fisheries is een onderdeel van het discardsplan voor schol. Zonder dit project was het vanaf 1 januari 2019 verplicht geweest om onder de aanlandplicht alle ondermaatse schol aan wal te brengen. Onderzoeksprojecten in opdracht van CVO en VisNed hebben uitgewezen dat dit in de BT2-visserij - de tongvisserij met 8 cm dus - onwerkbaar is. Zo wijst het project Best Practices II uit dat er gemiddeld 3,6 extra bemanningsleden mee zouden moeten om alle ondermaatse vis te verwerken aan boord.

De uitzondering op de aanlandplicht was eerst alleen van kracht voor het jaar 2019, maar is inmiddels verlengd met twee jaar, dus tot eind 2021. Naast de pilot Fully Documented Fisheries moet er ook selectiviteitsonderzoek worden gedaan om de uitzondering te behouden. Dat gebeurt onder meer in het onderzoekssamenwerkingsproject 'OSW Selectiviteit & Overleving'.

Op dit moment zijn vier boomkorkotters uitgerust met een camerasysteem, en er wordt gewerkt aan het vijfde schip. De inzet is om in de zomer van 2020 tien schepen binnen het onderzoek actief te hebben.

Hoe werkt het?

Het camerasysteem bestaat uit twee camera's per leesband, een camera op de opvoerband, een liersensor of leesbandsensor, een GPS-antenne en hardware om het geheel te besturen en de beelden te verzenden. Er wordt gewerkt met een systeem geleverd door het Deense AnchorLab. De camera's nemen uitsluitend op wat op de banden te zien is; alles daarbuiten is zwart gemaakt. De liersensor/leesbandsensor en de camera van de opvoerband helpen bij het selecteren en downloaden van de juiste beelden van het verwerkingsproces.

De beelden worden aan boord opgeslagen en verzonden met 4G zodra het schip weer aan wal is. Deze beelden worden vervolgens gebruikt om de individuen van de beoogde soorten te identificeren en te tellen. Dit gebeurt nu handmatig, maar uiteindelijk is het bedoeling dat dit automatisch gaat, waarover later meer.

De database is in beheer bij VisNed en de beelden zijn van de sector zelf. De onderzoekers van WMR krijgen onder strikte voorwaarden toegang tot de beelden om de vissen te kunnen tellen. De voorwaarden houden bijvoorbeeld in dat alleen aangewezen onderzoekers bij de beelden mogen, dat dit alleen in een afgesloten ruimte mag gebeuren, en dat de beelden na analyse direct weer moeten worden verwijderd. Alleen de tellingen worden opgeslagen.

Automatische beeldherkenning

Tijdens de onderzoeksperiode worden per visreis (maximaal zes trekken) de ondermaatse en maatse tong, schol, tarbot en griet geraapt, gewogen en geregistreerd. Dit doet de bemanning zelf. Daarnaast vinden er waarnemersreizen plaats, waarop meer trekken en meer soorten bemonsterd worden.

Door deze informatie te vergelijken met de videobeelden wordt de nauwkeurigheid van de videotellingen onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht hoeveel videomateriaal moet worden bekeken om een betrouwbare schatting te kunnen maken.

Het handmatig tellen van vissen aan de hand van videobeelden is duur. In Fully Documented Fisheries wordt daarom ingezet op de ontwikkeling van automatische beeldherkenning. De technologie van beeldherkenning wordt in de agrosector veel toegepast. Bijvoorbeeld om aardappelen of tomaten automatisch te sorteren of in de tuinbouw om zaailingen te (ver)planten.

Samen met de vakgroep van de Wageningen Universiteit die zich bezighoudt met automatisering in de land- en tuinbouw kijken we in het onderzoeksproject Fully Documented Fisheries of beeldherkenningssoftware ook toe te passen is in dienst van de visserij. Automatische beeldherkenning werkt door de software te trainen. De software leert patronen herkennen, doordat de software gevoed wordt met een groot aantal beelden waarvan bekend is wat erop staat. Na verloop van tijd wordt de software steeds 'slimmer' en kan deze dezelfde soorten op nieuwe beelden ook herkennen.

Screenshot van de analysesoftware. Bovenaan is de snelheid afgebeeld door de blauwe lijn. Dit geeft een indicatie van de activiteit (halen / zetten en sorteren). Rechtsonder is het beeld van de opvoerband te zien, en de andere twee beelden zijn van vooraan de stuurboord- en achteraan de bakboordleesband. Alles buiten de banden is zwart gemaakt en wordt niet opgenomen.Screenshot van de analysesoftware. Bovenaan is de snelheid afgebeeld door de blauwe lijn. Dit geeft een indicatie van de activiteit (halen / zetten en sorteren). Rechtsonder is het beeld van de ...

Een pilot met deze techniek voor de herkenning van roggen in het onderzoekssamenwerkingsproject 'OSW 2.1 InnoRays' leverde al verrassend goede resultaten op. De software was in staat om rogsoorten ook met de witte kant boven goed te herkennen, iets wat voor menselijke waarnemers heel moeilijk is.

Binnen het Fully Documented Fisheries-onderzoeksproject is nu een proefopstelling gebouwd waarmee drie verschillende types camera's getest worden, waaronder een 3D-camera. De opstelling bevat ook specifieke belichting, dit helpt de software om de vissen beter te herkennen. De verwachting is dat een prototype straks uit een kap boven het einde van de leesband zal bestaan, waarbinnen de belichting en de camera zich bevinden om onder gecontroleerde omstandigheden beelden op te nemen.

Wanneer automatische beeldherkenning ver genoeg is ontwikkeld, zou deze aan boord de tellingen kunnen uitvoeren. Dit maakt het in principe overbodig om nog beelden naar de wal te verzenden. Omdat een automatisch systeem alle beelden op alle trekken kan analyseren, is de verwachting dat het automatische beeldherkenningssysteem al snel nauwkeuriger is dan handmatig tellen en bovendien goedkoper. Zelfs als de computer nog niet in staat is om even nauwkeurig te tellen als een mens kunnen de prestaties wel al beter zijn, omdat de computer alle beelden kan analyseren en mensen alleen een steekproef kunnen nemen.

VisNed

Pim Visser (directeur VisNed): ,,Als de ondermaatse vis moet worden aangeland, wordt de huidige visserij onuitvoerbaar. We hebben nu een uitzondering op het aanlanden van ondermaatse schol tot en met 2021. Die zou er niet gekomen zijn zonder het Fully Documented Fisheries onderzoeksproject. Dit project is het alternatief op volledige implementatie van de aanlandplicht, wat de visserij stil zou leggen. Op de vloot realiseren te weinig mensen het zich, maar de vissers die deelnemen aan dit project halen de kastanjes voor de rest van deze vloot uit het vuur. Dankzij hen is de uitzondering tot en met 2021 gerealiseerd. Ze doen met hun bemanningen veel werk. Dat verdient groot respect en waardering van hun collega's en alle andere betrokkenen.

Toekomst

Hoe de situatie omtrent de verplichte aanlanding van discards vanaf januari 2022 zal zijn is nog niet bekend. De veel gehoorde argumentatie voor de aanlandplicht is dat dit vissers zou stimuleren om selectiever te vissen. Daarin zit de aanname dat het in alle visserijen technisch haalbaar zou zijn om ongewenste bijvangsten uit te bannen en dat is niet correct. Er is al heel veel ondernomen om de selectiviteit te vergroten, en we blijven ons hier onverminderd voor inspannen, maar in een gemengde visserij bestaat vooralsnog geen mogelijkheid om de ongewenste bijvangst verder te verminderen zonder de doelsoort ook te verliezen.

We zitten dus opgescheept met een aanlandplicht die niet uitvoerbaar, niet naleefbaar, en niet handhaafbaar is. Dat wijst het onderzoek ook uit. Toch gaat de aanlandplicht voorlopig helaas niet weg. Politici, ngo's, supermarkten, allemaal vragen ze om inzicht in het vangstproces. Dat begrijpen we, maar tegelijkertijd is VisNed fel tegenstander van controle en handhaving met camera's. Bij opschaling gaat de handmatige telling van vangsten uit videobeelden vastlopen op de kosten. CCTV-controle, zoals door de Europese Commissie voorgesteld, wordt daarom geheid een mislukking.

Waar we wel naar toe werken om toch te kunnen blijven vissen, is het mogelijk maken van een beweging 'van aanlandplicht naar registratieplicht'. Door betrouwbare registratie van vangsten – dus inclusief discards – mogelijk te maken, ligt straks de weg open om in plaats van verplicht aanlanden te gaan werken met automatische registratie. Ook voor vissers kan het inzicht opleveren om de vangstsamenstelling preciezer in beeld te hebben. Je hebt dan als ondernemer een beter inzicht in wat je wanneer en waar vangt. Als je dit op termijn kan combineren met gegevens over het weer, watertemperatuur en andere data, dan krijg je beter inzicht in de resultaten van de keuzes die je maakt.

Verder neemt automatische registratie administratieve lasten bij de visser weg. Daarnaast kunnen we door efficiënt en transparant te werken de vangsten nog beter vermarkten. Ik ben daar van overtuigd. We registreren alles zorgvuldig, waardoor terugzetten mogelijk moet blijven. Camera's zijn daarbij op dit moment het best bruikbare instrument, mits natuurlijk op de goede manier ingezet.''

LNV

Maarten Wegen (ministerie van LNV): ,,Met FDF steekt de Nederlandse visserij echt zijn nek uit en zijn we een nieuwe weg ingeslagen voor de visserij op de Noordzee. Nieuwe inzichten dragen bij aan vernieuwingen waar vissers mee vooruit kunnen en draagt de sector bij aan meer transparantie. Samen met vissers en wetenschappers bouwen we met FDF mee aan een toekomstgerichte visserij.''

WMR

Menko Dijkstra, waarnemer van WMR: ,,Tijdens een waarnemersreis kom je erachter hoe arbeidsintensief het rapen van alle ondermaatse tong, schol, tarbot en griet werkelijk is. Zelfs met ons twee extra paar handen neemt de verwerkingstijd van een trek toe.''

Europese Unie – Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.Europese Unie – Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.